ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  1. De goederen worden verzonden op risico van de koper.
  2. a) Ze blijven eigendom van de verkoper tot ze volledig zijn betaald.
  3. b) In geval de goederen gebreken vertonen, blijven de verplichtingen van de verkoper beperkt tot de vervanging, met uitsluiting van verdere schadevergoedingen van welke aard ook.
  1. De facturen zijn contant betaalbaar vanaf ontvangst en zonder disconto. Ze zijn onderworpen aan de B.T.W. of enige andere vervangende belasting ten laste van de klant. Eender welke andere betalingswijze doet geen schuldvernieuwing ontstaan.
  1. Bij niet-betaling van de factuur zullen de conventionele interesten zonder ingebrekestelling beginnen te lopen tegen het wettelijke tarief, vermeerderd met 4%. Bovendien wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien het bedrag van de factuur niet binnen 15 dagen volgend open ingebrekestelling wordt betaald, het nog verschuldigde bedrag zal worden vermeerderd met 15%, met een minimum van €25, bij wijze van forfaitaire een met verlaagbare vergoeding.
  1. Elke klacht moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend binnen 8 dagen na de ontvangst.
  2. In geval onze producten worden uitgevoerd, verbindt de klant zich ertoe zowel de nationale wetten en reglementen te eerbiedigen als die welke zijn uitgevaardigd in de landen die eigenaar zijn van de in de betrokken producten aangewende technologieën (onder andere de COCOM- reglementen).
  1. De forfaitaire en proportionele vergoedingen verschuldigd krachtens de wetgeving op de auteursrechten vallen ten laste van de klant.
  2. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat in geval van geschil of betwisting van welke aard ook, enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn en voor de zaken die tot de bevoegdheid van de vrederechter behoren, enkel de vrederechter van het eerste kantoor te Brussel bevoegd is.